Обработка на данни от трени страни

Текст за съгласие за предаване на лични данни в САЩ: Информацията за използването на сайта, включително личните данни, които попълвате с оглед осъществяване на поръчката, се предава и съхранява на сървъри в САЩ и Канада.

Научете повече:

Личните данни, които събираме и обработваме във връзка с извършване на поръчката в нашия онлайн магазин, се набират от самите потребители в специално разработен софтуер за поръчки, собственост на Shopify International Ltd, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland и се съхраняват в електронен вариант в сървъри, собственост на Shopify, находящи се в САЩ и в Канада.

С Решение на съда на  Европейския съюз по дело C-311/18 – Комисар по защита на
личните данни на Ирландия срещу Facebook Ireland Ltd и Maximillian Schrems, прието на 23.07.2020 г. съдът счете, че изискванията на вътрешното законодателство на САЩ и по - специално на определени програми, които позволяват достъп от страна на публичните органи на САЩ до лични данни, предавани от ЕС към САЩ за целите на националната сигурност, водят до ограничаване на защитата на личните данни, които не са определени по начин, отговарящ на изисквания, които по същество са равностойни на предвидените
съгласно правото на Съюза и че това законодателство не предоставя на субектите на данни приложими пред съдилищата права срещу органите на САЩ.

В следствие на тази степен на намеса спрямо основните права на лицата, чиито данни се предават към тази конкретна трета държава, Съдът на ЕС обяви за недействително Решението на ЕК относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ Решение 2016/1250 относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield)). Според съда на ЕС САЩ е страна, която не осигурява адекватна защита и в нея не се предлагат подходящи гаранции, насочени към осигуряване на защитата на данните.

Във връзка с това Европейския комитет по защита на данните поясни, че е възможно предаване на данни от ЕИП към САЩ въз основа на дерогации, предвидени в член 49 от
ОРЗД, при условие, че са приложими условията, предвидени в този член.

В този смисъл е допустимо предаването на лични данни от ЕИП на САЩ въз основа на изрично и информирано съгласие от страна на субектите на лични данни.

С оглед на това с настоящото декларирате, че сте съгласни личните Ви данни да бъдат предавани, обработвани и съхранявани в трети страни, а именно: САЩ и Канада.